< < predosly < < | Nazad na zoznam | > > dalsi > >

043 dokoncene pokryvanie strechy (12. august 2008)